Obchodní podmínkyČl. 1 - Úvodní ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím (Skiareál Plešivec s.r.o.) v oblasti služeb jízdného na dopravních zařízeních a související využití sjezdových tratí a navazujících lyžařských cest v zimní sezóně a vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.
 2. Prodávajícím je společnost Skiareál Plešivec s.r.o., který je zároveň provozovatelem webových stránek eshop.plesivec.cz (dále jen „e-shop“)
 3. Kupujícím je plně svéprávná fyzická osoba starší 18 let, nezapsaná v obchodním ani živnostenském rejstříku, která uzavřela s prodávajícím kupní smlouvu a to formou nákupu jím zvolenou kategorii produktů online tarifů jako přímou službu, nebo voucherů jako poukazů na službu na e-shopu prodávajícího a uhradila kupní cenu bezhotovostní platbou prostřednictvím platební karty.
 4. Uhrazením kupní ceny potvrzuje kupující, že souhlasí s těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě smluvní strany závazné. Kupující při nákupu na e-shopu obdrží potvrzení o zakoupení jím zvolený produkt na emailovou adresu, kterou uvedl při své registraci do e-shopu.
 5. Jízdné na dopravní zařízení které prodává kupující prodávajícímu je termínovanou službou, kterou poskytuje prodávající kupujícímu.
 6. Nákup na čipovou kartu je taková forma nákupu, kdy si kupující kupuje jím zvolený produkt přímo na jím drženou čipovou kartu (rovnou si ji „nabije“).
 7. Kupující je povinen uhradit vratnou zálohu ve výši 100,-Kč za každou čipovou kartu, kterou prodávající kupujícímu vydá na prodejních místech prodávajícího. Na těchto místech je možno čipovou kartu vrátit.
 8. Kupující je povinen uschovat si pro případ kontroly a reklamace doklad o zakoupení jízdného a čipovou kartu, na kterou je zvolený produkt kupujícím nahrán.
 9. Prodávající jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje zákazníků za účelem ochrany svých oprávněných zájmů před neoprávněným zneužíváním jízdenek jinou osobou, než je osoba držitele jízdenky v souladu s ustanoveními zákona č.110/2019 Sb. a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů o zrušení Směrnice 95/46/ES.
 10. Pokladní a odbavovací systém je monitorován kamerovým systémem. Nákupem a využitím jízdného kupující souhlasí se zpracováním svých osobních údajů.
 11. Prvním průchodem turniketem je čipová karta (jízdenka) považována za použitou a je vázána s osobou, která ji použila a tedy na další osobu nepřenosná. Prodávající si vyhrazuje právo čipovou kartu (jízdenku) přenesenou na jinou osobu vyloučit z dopravy bez náhrady.
 12. Produkt který si zákazník vybral a uhradil, musí uplatnit na prodejním místě vždy do konce příslušní zimní nebo letní sezóny. Koncem sezóny je poslední den provozu areálu v dané sezóně, není-li na dokladu o koupi uvedeno jinak. Tyto produkty není možné převádět mezi sezónami, zimní – letní, ani je nelze přerezervovat na další sezónu. Smluvním partnerem prodávajícího ve smyslu kupní smlouvy je kupující.
 13. Storno jízdného zakoupeného na e-shopu prodávajícího je možné provádět nejpozději do 48 hodin před začátkem čerpání zakoupeného jízdného písemně na emailové adresa info@skiarealplesivec.com. Za termín oprávněného storna jízdného se považuje datum a čas doručení požadavku na storno ze strany kupujícího na emailovou adresu prodávajícího. V takovém případě náleží kupujícímu náhrada kupní ceny ve výši 100% zakoupeného neuplatněného jízdného.
 14. Kupující spolu s nákupem jízdného prohlašuje, že v době využití služby bude dodržovat všechna vládní nařízení související s aktuální epidemiologickou situací. V případě zakoupení sezónní jízdenky je nutné být naočkován , či musí ochranná lhůta po prodělání nemoci COVID 19 končit nejdříve 31.3.2022. Prodávající má právo kdykoliv zkontrolovat dodržování vládních nařízení souvisejících s aktuální epidemiologickou situací ze strany kupujícího. V případě porušení těchto nařízení má prodávající právo kupujícího vyloučit z přepravy bez náhrady. Jestliže bude kupujícímu udělen finanční postih za nedodržení vládních nařízení souvisejících s aktuální epidemiologickou situací v areálu prodávajícího, nese veškerou finanční i právní zodpovědnost za porušení vládních nařízení kupující.


Čl. 2 - Všeobecné podmínky

 1. Kupující je povinen si při nákupu jízdenky zkontrolovat:
  - druh zakoupené jízdenky
  - účtovanou cenu jízdného
  - částku, která mu byla z účtu odečtena v rámci bezhotovostní transakce platební kartou
  Reklamaci nákupu uplatní kupující v případě neshody neprodleně. Při nesplnění těchto povinností kupujícího není možné pozdější reklamaci nákupu uplatnit.
 2. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 3. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušili své povinnosti vůči prodávajícímu.
 4. Kupující a prodávající mají právo na společné uzavření zvláštní písemné kupní smlouvy za společně předjednaných podmínek. V takovém případě mají rozdílné podmínky upravené zvláštním písemným smluvním ujednáním obou stran přednost před těmito obchodními podmínkami.
 5. Slevy z ceny jízdného poskytnuté kupujícímu prodávajícím nelze vzájemně kombinovat.
 6. CENÍK JÍZDNÉHO je uveden na webových stránkách prodávajícího www.skiarealplesivec.com/cenik
 7. Cena jízdného je uvedena v domácí měně prodávajícího.
 8. Jízdné zakoupené na e-shopu prodávajícího platí v průběhu celé zimní sezóny a je aktivováno prvním průchodem turniketem nepřetržitě, na zakoupený počet dní.
 9. Všechny jízdenky zakoupené na e-shopu prodávajícího jsou platné na denní lyžování od 9:00 do 16:00 a na večerní lyžování od 18:00 do 21:00. Prodávající si vyhrazuje právo zkrátit provozní dobu.
 10. Kategorie jsou definovány rokem narození účastníků kupujícího, nebo účastníků ……. Roky vymezující příslušné kategorie účastníků dopravy jsou vždy stanoveny ceníkem pro příslušnou zimní nebo letní sezónu.
 11. Děti zdarma: za dítě zdarma je považována každá osoba narozená v letech vymezujících kategorii účastníků dopravy Děti zdarma. Roky vymezující kategorii účastníků dopravy Děti zdarma jsou vždy stanoveny ceníkem pro příslušnou zimní nebo letní sezónu.
 12. Děti: do kategorie dětí patří každá osoba narozená v letech vymezujících kategorii účastníků dopravy Děti. Roky vymezující kategorii účastníků dopravy Děti jsou vždy stanoveny ceníkem pro příslušnou zimní nebo letní sezónu.
 13. Dospělý: do kategorie Dospělí patří každá osoba narozená v letech vymezujících kategorii účastníků dopravy Dospělý. Roky vymezující kategorii účastníků dopravy Dospělý jsou vždy stanoveny ceníkem pro příslušnou zimní nebo letní sezónu.
 14. Senior: do kategorie Senior patří každá osoba narozená v letech vymezujících kategorii účastníků dopravy Senior. Roky vymezující kategorii účastníků dopravy Senior jsou vždy stanoveny ceníkem pro příslušnou zimní nebo letní sezónu.
 15. Student: za Studenta je považována každá osoba vlastnící platný průkaz ISIC, ITIC, IYTIC a ALIVE.


Čl. 3 - Reklamace jízdného

 1. Reklamace jízdného provede kupující v souladu s Reklamačním řádem umístěným na webových stránkách prodávajícího.
 2. Žádost o reklamaci zakoupeného jízdného provede kupující písemnou formou na emailové adrese info@skiarealplesivec.com
 3. Na přezkoumání oprávnění reklamace má prodávající lhůtu 30 dní od doručení žádosti o reklamaci kupujícím. V případě uznání reklamace uskuteční prodávající náhradu poměrné části jízdného do 14 dnů od ukončení přezkoumání reklamace. O výsledku reklamace bude kupující prodávajícím informován písemnou formou.Pověřená osoba dopravce je oprávněna odebrat jízdenky nebo je zablokovat v odbavovacím systému.


Čl. 4 - Platnost Obchodních podmínek

 1. Tyto Obchodní podmínky vydává jednatel společnosti Skiareál Plešivec s.r.o. a jsou platné od 1.11.2021.


Petr Voráček
Jednatel Skiareál Plešivec s.r.o.

Naši PartneřiOdběr novinek

Facebook     Instagram     YouTube

Skiareál Plešivec

Pstruží 71
365 01 Pstruží
Vytvořily společnosti a Marketing Solutions